Regulamin Karty Podarunkowej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Kart Podarunkowych w
Sklepie Internetowym Wystawcy Karty Podarunkowej. Skierowany jest zarówno do
konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów
z Wystawcą.

1.2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest DAMIAN TOMZIK prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą MIUM MASH DAMIAN TOMZIK wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres
miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zebrzydowice 400, 34-130
Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 9491919779, REGON: 362827437 oraz adres poczty
elektronicznej: shop@miummash.com.

1.3. Definicje:

Wszelkie terminy, które nie zostały wyjaśnione poniżej, a posiadają swoje
definicje na gruncie regulaminu Sklepu Internetowego, należy rozumieć zgodnie z
tamtym regulaminem.

KARTA PODARUNKOWA – karta uprawniająca Klienta do otrzymania w oznaczonym
na niej terminie oraz w wartości na niej podanej Produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

KLIENT, POSIADACZ, POSIADACZ KARTY PODARUNKOWEJ – osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną – będąca posiadaczem Karty Podarunkowej.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma mogąca być
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Karty Podarunkowej.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
www.miummash.com.

WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – DAMIAN TOMZIK prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą MIUM MASH DAMIAN TOMZIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: Zebrzydowice 400, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska, NIP: 9491919779, REGON: 362827437 oraz adres poczty
elektronicznej: shop@miummash.com.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.

2. PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA KARTY PODARUNKOWEJ

2.1. Postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego w zakresie dostępnych
sposobów i terminów płatności, jak i dostawy Produktu stosuje się odpowiednio.

2.2. Karta Podarunkowa nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem
uprawniającym Klienta do jego zakupu na warunkach na nim podanych. Zastępuje
ona środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie
Internetowym. Karta może zostać nabyta w Sklepie Internetowym, a także w
mobilnym butiku Sprzedawcy.

2.3. Wystawca udostępnia Karty Podarunkowe o wartości: 300, 500 oraz 700
złotych – w zależności od kwoty wpłaconej przez Klienta.

2.4. Płatność tytułem sprzedaży Karty Podarunkowej następuje według wyboru
Klienta gotówką w mobilnym butiku Sprzedawcy, przelewem na rachunek bankowy
Sprzedawcy, płatnością elektroniczną albo płatnością kartą płatniczą.

2.5. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu
Internetowego dostawa Karty Podarunkowej do Klienta jest nieodpłatna.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWA

3.1. Karta Podarunkowa oznaczona jest indywidualnym kodem identyfikacyjnym
Klienta rejestrowanym w systemie Sprzedawcy.

3.2. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do wykorzystania jej w
terminie 6 miesięcy od wystawienia Karty na zakup Produktów w Sklepie
Internetowym, których łączna wartość nie przekracza wartości nominalnej podanej
na Karcie Podarunkowej. O ile wartość Karty Podarunkowej na to pozwala, można
nią pokryć całkowity koszt zamówienia, a więc także koszty wysyłki Produktu oraz
inne dodatkowe opłaty.

3.3. Realizacja Karty Podarunkowej odbywa się poprzez podanie zapisanego na niej
kodu identyfikacyjnego w odpowiednim polu w Formularzu Zamówienia po dodaniu

wybranych Produktów do koszyka. Karta Podarunkowa zostaje zrealizowana
dopiero po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta.

3.4. Data ważności Karty Podarunkowej jest każdorazowo podawana na Karcie
Podarunkowej. Po jej upływie Posiadacz traci możliwość dokonania płatności z
wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

3.5. Karta Podarunkowa zastępuje w Sklepie Internetowym środki pieniężne o
wartości na niej podanej celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale
sama nie podlega wymianie na środki pieniężne.

3.6. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty
Podarunkowej.

3.7. Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy
Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Karty Podarunkowej, z
zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część
ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie Internetowym.

3.8. Kartą Podarunkową można opłacić Umowę Sprzedaży, której wartość jest
mniejsza niż wartość nominalna realizowanej Karty Podarunkowej. W takim
przypadku wartość pierwotna Karty Podarunkowej zostaje każdorazowo
pomniejszona o sumę, która została wykorzystana do uiszczenia płatności tytułem
Umowy Sprzedaży. Karta Podarunkowa może być realizowana tak długo, dopóki
zapisane na niej środki pieniężne nie zostaną całkowicie wykorzystane lub nie
upłynie termin jej ważności.

3.9. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu zakupionego z
wykorzystaniem Karty Podarunkowej Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny
na nową Kartę Podarunkową. W przypadku gdy uiszczona cena przekroczyła
wartość Karty Podarunkowej, Sprzedawca dokona zwrotu nadwyżki przy użyciu
takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Wystawca. Dane osobowe przetwarzane
są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane
dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o
zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do
wystawienia i realizacji Bonu Upominkowego skutkuje brakiem możliwości
skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony
interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w
szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo
danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z
niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby
poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w
przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden
z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo
zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne
podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Sklepu Internetowego

przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu
do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

4.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na
następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

4.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie
spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane
dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie
niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być
przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.7. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia –
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich
danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w
art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

4.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane
przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma
ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

4.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane
przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz
prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem
nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.10. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1
lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes
administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw

do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.11. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe
są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.

4.12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 4 Regulaminu
można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej
wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany
na wstępie Regulaminu.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją
niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: shop@miummash.com lub też pisemnie na adres:
Zebrzydowice 400, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

5.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości, danych kontaktowych oraz indywidualnego kodu
identyfikującego Klienta, który wskazany jest na Karcie Podarunkowej – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Prawem właściwym jest prawo polskie oraz język polski.

6.2. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu
nie ma wpływu na już przyznane Karty Podarunkowe . Wystawca poinformuje
Klienta o zmianach regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.