Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Wystawcy Karty Podarunkowej.. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Wystawcą.
  2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest DAMIAN TOMZIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MIUMMASH DAMIAN TOMZIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zebrzydowice 400, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 9491919779, REGON: 362827437 oraz adres poczty elektronicznej: shop@miummash.com.
  3. Definicje:
   1. Wszelkie terminy, które nie zostały wyjaśnione poniżej, a posiadają swoje definicje na gruncie regulaminu Sklepu Internetowego, należy rozumieć zgodnie z tamtym regulaminem.
   2. KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy uprawniający Klienta do otrzymania w oznaczonym na nim terminie oraz w wartości na nim podanej Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
   3. KLIENT, POSIADACZ, POSIADACZ KARTY PODARUNKOWEJ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – będąca posiadaczem Karty Podarunkowej.
   4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   6. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Karty Podarunkowej.
   7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.miummash.com.
   8. WYSTAWCA, SPRZEDAWCA – DAMIAN TOMZIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MIUM MASH DAMIAN TOMZIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zebrzydowice 400, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 9491919779, REGON: 362827437 oraz adres poczty elektronicznej: shop@miummash.com.
   9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.
 2. PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA KARTY PODARUNKOWEJ
  1. Postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego w zakresie dostępnych sposobów i terminów płatności, jak i dostawy Produktu stosuje się odpowiednio.
  2. Karta Podarunkowa nie jest Produktem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym Klienta do jego zakupu na warunkach na nim podanych. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się Produkty w Sklepie Internetowym. Karta może zostać nabyty w Sklepie Internetowym, a także w mobilnym butiku Sprzedawcy.
  3. Wystawca udostępnia Karty Podarunkowe o wartości: 300, 500 oraz 700 złotych – w zależności od kwoty wpłaconej przez Klienta.
  4. Płatność tytułem sprzedaży Karty Podarunkowej następuje według wyboru Klienta gotówką w mobilnym butiku Sprzedawcy, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatnością elektroniczną albo płatnością kartą płatniczą.
  5. W przypadku nabycia Karty Podarunkowej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostawa Karty do Klienta jest nieodpłatna.
 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ
  1. Karta Podarunkowa oznaczono jest indywidualnym kodem identyfikacyjnym Klienta rejestrowanym w systemie Sprzedawcy.
  2. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do wykorzystania go w terminie 6 miesięcy od wystawienia Karty Podarunkowej na zakup Produktów w Sklepie Internetowym, których łączna wartość nie przekracza wartości nominalnej podanej na Karcie. O ile wartość Karty na to pozwala, można nim pokryć całkowity koszt zamówienia, a więc także koszty wysyłki Produktu oraz inne dodatkowe opłaty.
  3. Realizacja Karty Podarunkowej odbywa się poprzez podanie zapisanego na nim kodu identyfikacyjnego w odpowiednim polu w Formularzu Zamówienia po dodaniu wybranych Produktów do koszyka. Karta Podarunkowa zostaje zrealizowana dopiero po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta.
  4. Data ważności Karty Podarunkowej jest każdorazowo podawana na Karcie. Po jej upływie Posiadacz traci możliwość dokonania płatności z wykorzystaniem Karty.
  5. Karta Podarunkowa zastępuje w Sklepie Internetowym środki pieniężne o wartości na nim podanej celem dokonania płatności tytułem Umowy Sprzedaży, ale sam nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  6. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Podarunkowej.
  7. Klient ma prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza wartość nominalną Karty Podarunkowej, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z dostępnych sposobów płatności w Sklepie Internetowym.
  8. Kartą Podarunkową można opłacić Umowę Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość nominalna realizowanej Karty. W takim przypadku wartość pierwotna Karty zostaje każdorazowo pomniejszona o sumę, która została wykorzystana do uiszczenia płatności tytułem Umowy Sprzedaży. Karta Podarunkowa może być realizowana tak długo, dopóki zapisane na niej środki pieniężne nie zostaną całkowicie wykorzystane lub nie upłynie termin jej ważności.
  9. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na nową Kartę. W przypadku gdy uiszczona cena przekroczyła wartość Karty Podarunkowej, Sprzedawca dokona zwrotu nadwyżki przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wystawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia i realizacji Karty Podarunkowej skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
   1. wystawienie i przyjęcie w rozliczenie Karty Podarunkowej
    1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy);
    2. dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy;
    3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz zamieszkania (jeśli jest inny niż adres dostawy).
   2. marketing bezpośredni
    1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
    2. dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą;
    3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: adres poczty elektronicznej.
   3. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
    1. podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO;
    2. dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata);
    3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
  6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.
   2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  7. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  11. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 4 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@miummash.com lub też pisemnie na adres: Zebrzydowice 400, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych oraz indywidualnego kodu identyfikującego Klienta, który wskazany jest na Karcie Podarunkowej – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym jest prawo polskie oraz język polski.
  2. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już przyznane Karty Podarunkowe. Wystawca poinformuje Klienta o zmianach regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów